Preventívne besedy

Dňa 6. februára 2020 sme na škole uskutočnili v rámci projektu STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM aj besedy výchovno-preventívneho zamerania.

Besied sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníka a primy až kvarty osemročného gymnázia.

Traja lektori priblížili našim žiakom témy: šikana a medziľudské vzťahy, sociálne siete/kyberšikana, druhá tvár/závislosti. Lektori veľmi pútavou formou sprostredkovali žiakom informácie o daných témach a obohatili besedy aj o vlastné skúsenosti.

Súčasná doba prináša omnoho viac nástrah pre deti a mladých ľudí, ako tomu bolo v minulosti, preto je veľmi dôležité rozprávať sa s nimi. Netreba sa však prehnane báť, ale treba vedieť rozpoznať, čo je správne, dobré pre nás a čo nie.

Prvé plagáty budú onedlho na svete!

Súčasťou nášho projektu je aj výroba plagátov samotnými žiakmi z rôznych ročníkov. Žiaci sú veľmi kreatívni a dokážu veľmi pekne spojiť výtvarné s dôležitou myšlienkou, ktorú práve tieto plagáty majú odprezentovať bez veľkých slov…

Najskôr sme si vybrali farbu plagátu a potom sme sa v skupinkách dohodli na tom, čo a akou technikou chceme znázorniť. Ak sme niečo nevedeli, pomohli nám trochu aj pani učiteľky. Ako nám to zatiaľ ide?

Všetky naše plagáty budú vyvesené vo vestibule a po chodbách druhého stupňa základnej školy a osemročného gymnázia.

Nástenkujeme…

Po zakúpení všetkých výtvarných pomôcok sme mohli začať vyrábať nástenky o šikanovaní s motivačnými citátmi a informáciami pre svojich spolužiakov, učiteľov, rodičov o našom projekte a jeho priebehu. Naše žiačky sa pustili do práce s chuťou.

Táto téma je veľmi známa, veľa sa o nej hovorí, ale mnohokrát môžeme mať pocit, že nás sa netýka. No opak môže byť pravdou, preto potrebujeme neustále šíriť prevenciu, pretože tam, kde sú ľudia, stretneme sa vždy s rôznym správaním a ako naň zareagujeme, to môže ovplyvniť a zmeniť celý náš život!

Veríme, že si ich všimnú všetci spolužiaci, aj rodičia a návštevníci našej školičky.

Ciele projektu

Cieľom projektu by sme chceli prostredníctvom žiackych prác s modelovými situáciami jednotlivých stupňov šikany eliminovať násilie, agresivitu a šikanovanie na školách, skvalitniť tak psycho-sociálnu klímu, podporiť duševné zdravie žiakov, poskytnúť tiež metodický materiál, ktorý pomôže riešiť problematické situácie na školách. Naším hlavným cieľom je prihovoriť sa mladým ľuďom modernou formou, ktorá je im blízka.
Ciele projektu:

1) Využitie dramatického krúžku na stvárnenie a prevenciu – príprava,
nácvik a realizácia divadla
2) Výroba plagátov ako prevencie proti šikanovaniu
3) Žiacke videoreportáže 
4) Workshopy a prednášky zamerané na šikanu a kyberšikanu
5) Poskytnutie vytvoreného materiálu, metodického materiálu
6) Nástenka projektu v areáli školy

O projekte

Nadácia Orange

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-sik.jpg

Vďaka Nadácii Orange v programe e-Školy pre budúcnosť 2019/20 sa naša škola zapojila do projektu Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!  Chceme žiakom a spolu so žiakmi ukázať, ako veľmi je potrebné vedieť riešiť a byť informovaný o svojej vlastnej bezpečnosti a ochrane svojej osoby. Inými slovami, chceme sa zamerať na oblasť prevencie a poznania. Vysvetlením a stvárnením na jednotlivých príkladoch šikany sa chceme sústrediť na oblasť riešenia vzniknutých problémov.